Home Onsite Servcie Promotion Product Contact
Untitled Document
• ลูกค้าที่มีความประสงค์ให้เข้าตรวจเช็ดเครื่อง ทางบริษัทจะไม่จัดเก็บค่าบริการในการตรวจเช็ค
• ให้บริการโดยจัดทีมช่างผู้ชำนาญงานไปตรวจเช็ดเครื่องที่แจ้งซ่อม (On-Site Service) ถึงสถานที่ของลูกค้า
• เมื่อทำาการตรวจเช็คเครื่องเสร็จ จะมีเอกสาร Service Report อธิบายรายละเอียดอาการเสียและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนให้ทางลูกค้า
• ทางบริษัทจะทำใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดงานซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนให้กับลูกค้าเพื่อพิจารณาก่อนการอนุมัติซ่อม
• อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่เป็น อะไหล่แท้ จากทางศูนย์บริการ HP พร้อม
การรับประกันนานถึง 4 เดือนกรณีที่ต้องมีการรออะไหล่ ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งหน้าก่อนการอนุมัติซ่อม
• ในกรณีที่ต้องรอเครื่องระหว่างซ่อมเกิน 1 อาทิตย์ ทางบริษัทจะจัดหาเครื่องสำรองให้ระหว่างรองานซ่อม
• หากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ทางบริษัทจะจัดทีมงาน Onsite Service เข้าไปดูแลทันที
 
Untitled Document
Design Partsurfer Service Co., Ltd.
Moo 10 klongkum, Bungkum, Bangkok., 10230
Tel. 083-539-3680 ,Fax 02-946-0778
HOME : ONSITE SERVICE : PROMOTION : PRODUCT : CONTACT
Copyright © www.designpartsurferservice.com All Rights Reserved. Powered by Thaiweb